3 Temmuz 2011 Pazar

Standart Spk lisansı olan ne iş yapar ?

A- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz. SPK Temel Düzey
Lisanslama sınavına girip. Bu sınavda Takas ve Operasyon işlemleri
Modülünden ( Dersinden ) 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan aldığınızda
Takas ve Operasyon Sorumlusu olarak görev yapabilirsiniz.

B- En az 2 yıllık ön lisans mezunu iseniz Temel Düzey lisansını aldığınızda 9
Modülden sınava girip geçme notu 100 puan üzerinden 60 puan alırsanız
Ortalamanız 70 ise Aracı kurum şube müdürü olabilirsiniz.

C- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisansını aldığınızda 9 modülden sınava girip geçme notu100 puan üzerinden 60, ortalamanız 70 ise Aracı kurum irtibat sorumlusu olabilirsiniz.

D- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisanslama sınavına girip lisans için gereken modüllerin tamamından başarılı olmamasına rağmen
Genel Ekonomi,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili Mevzuat ve Etik Kurallar,
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,
Hisse Senetleri Piyasaları,
Tahvil ve Bono Piyasaları,
İlgili Vergi Mevzuatı
modüllerinden ( derslerinden) her birinden en az 100 puan üzerinden 60 ve yine bu
modüllerin tamamının ortalaması en az 70 puan olması halinde Temel Düzey
Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanırlar. Müşteri Temsilciliği
yapabilirler.
Müşteri Temsilciliği Lisansı alanlar ek olarak Türev Araçlar Sınavının
Türev Araçlar,
Vadeli işlem Opsiyon Piyasalarının işleyişi
Modüllerinden (derslerinden ) başarılı olurlarsa Türev Araçları Müşteri
Temsilcisi olarak çalışabilirler.

E- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir
lisans belgesi gerekmeksizin “Takas ve Operasyon Sorumlusu” ve Temel Düzey
Müşteri Temsilcisi olarak çalışabilirler.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama Sınav Konuları Nelerdir?

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama Sınav Konuları Nelerdir?

SPK Sınavı Genel Ekonomi.
Temel Kavramlar.
Arz ve Talep Analizi.
Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu.
Piyasa Türleri, Piyasaların işleyişi Mekanizması ve Etkileşimleri.
Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı.
Para ve Maliye Politikaları.

SPK Sınavı Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar.
Sermaye Piyasası Kanunu.
Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmelikleri.
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ eri.
Sermaye Piyasası Kurulu ilke Kararları.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı.
32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında KHK.
Kara Paranın Aklanmasına Yönelik Hukuki Düzenlemeler.
Bankalar Kanunu’nun Sermaye Piyasası ile İlgili Bölümleri.
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birli i Statüsü.
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği yelerinin Sermaye Piyasası
Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları.
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birli i Disiplin Kuralları.

SPK Sınavı Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları.
Hisse Senetleri.
Tahviller, Değiştirilebilir Tahviller.
Varantlar.
Hazine Bonoları.
Gelir Ortaklı ı Senetleri.
Gelire Endeksli Senetler
Yatırım Fonu Katılma Belgeleri.
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller.
Varlık Finansmanı Fonları, Varlı a Dayalı Menkul Kıymetler.
Banka Bonoları- Finansman Bonoları-Altın,Gümüş ve Platin Bonoları.
Depo Sertifikaları.
Vadeli işlem Sözleşmeleri.


SPK Sınavı Hisse Senedi Piyasaları.
Temel Kavramlar.
İMKB Hisse Senetleri Piyasasının işleyişi.
Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de işlem Görme.
Borsa Üyeleri ve Üye Temsilcileri.
Hisse Senetleri Piyasasında Pazarlar ve işlem Kuralları.
Hisse Senetleri Piyasasında Emir ve işlem Kuralları.
Hisse Senetleri Piyasasında Endeksler ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri.
Sermaye Artırımları ve Temettü demelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması.
Kredili Menkul Kıymet işlemleri, Açı a Satış, Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve
Verme işlemleri.
Hisse Senedi Piyasasında İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon.

SPK Sınavı Tahvil ve Bono Piyasaları.
Temel Kavramlar.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının Pazarları ve işleyişi.
Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler
TCMB-Para Politikası-AP ve Tahvil Piyasaları ile ilişkisi.
Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracına ilişkin Mevzuat.
Kamu Borçlanma Gere inin Belirlenmesi.
Kamu Borçlanma Mekanizması, Borç Yönetimi ve İhale Prosedürü.
Kamu Borçlanmasının Mali Piyasalar ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri.
Borsa Dışı Tahvil ve Bono Piyasası.
İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri.
Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasaları ve işleyişi.

SPK Sınavı Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar
T.C Merkez Bankası Piyasaları.
Bankalar Arası Piyasalar.
Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası A.İŞ.
İstanbul Altın Borsası.
Tezgah Üstü Piyasalar.


SPK Sınavı İlgili Vergi Mevzuatı.
Vergi Hukukuna ilişkin Temel Kavram ve Tanımlar.
Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi.
Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi.
Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları.
Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirleri.
Gelirin Toplanması ve Beyanı.
Beyanname Verilmeyen Haller.
Vergi Tevkifatı.
Verginin denmesi.
Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç.
Damga Vergisi Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.
Harçlar Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi.
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi.
Veraset ve İntikal Vergisi.
Vergi Suçları ve Cezaları.

SPK Sınavı Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz.
Faiz Kavramı ve Paranın Zaman De eri.
Endeks Kavramı ve Sermaye Piyasalarında Kullanılan Endeksler.
Mali Tabloların Düzenlenmesi.
Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri.
Şirket Değerleme Yöntemlerine ilişkin Temel Kavramlar.
Risk Kavramı ve Türleri.
Menkul Kıymet Değerlemesi.
Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeleri.
Sermaye Piyasasında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve işleyişi.
Aracı Kurumlarda Belge ve Kayıt Düzeni.
İç Kontrol Sistemi.

SPK Sınavı Takas ve Operasyon işlemleri.
Takas ve Saklama işlemlerini Düzenleyen Mevzuat.
Takasbank Para Piyasası.
Hisse Senetleri Piyasası Takas ve Saklama işlemleri.
Hisse Senetleri Piyasası Temerrüt işlemleri.
Hisse Senetleri zerinde Bulunan Haklarla İlgili Yapılan işlemler.
Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi
Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takas ve Saklama işlemleri.
Tahvil ve Bono Piyasası Temerrüt işlemleri.
Takasbank Elektronik Transfer Sistemi işlemleri.
Yabancı Yatırımcılar ve Saklama.
Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Takas işlemleri.
Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Takas işlemleri.
Sermaye Artırımları ve Temettü demelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması
Menkul Kıymetlerde Devir, Temlik, Zayi Olma, deme Yasa ı ve Zaman Aşımı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği.
Kredili Menkul Kıymet, Açı a Satış ve Ödünç Menkul Kıymet işlemlerinin Takası